hoş geldiňiz

Biz hakda

1989-njy ýylda döredildi

Jiangsu Jinluo New Material Technology Co., Ltd., Feniks şäheri diýlip atlandyrylýan Jiangsu welaýatynyň Taizhou şäherinde ýerleşýär.Biziň kompaniýamyz esasan polimer şlangy we termoplastiki birleşdirilen demir şlangy öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.

maglumat

Iň soňky habarlar

Customershli müşderiler kompaniýamyzyň we pudagymyzyň täze, gymmatly we iň aladaly maglumatlaryna çalt we wagtynda düşünip biler ýaly, kompaniýamyz we degişli pudaklar baradaky maglumatlary çykararys.Has gowy hyzmatdaşlyk edip biler ýaly, bizi has gowy tanadyň.

 • Poliuretan örtükli ot şlangynyň aýratynlyklary

  Poliuretan asty fi ...

  köp adam poliuretan bilen örtülen ot şlanglaryny ulanmagy halaýarlar: 1. Poliuretan ýokary basyşa we sowuk garşylyga gowy häsiýetlere eýe.Diňe üznüksiz ýokary te-de ulanyp bolmaýar ...

 • Ot şlangyny nädip dogry ulanmaly?

  Ot şlangyny nädip dogry ulanmaly?

  Fireangyny çalt söndürmek üçin ýangyç şlangyny nädip ulanyp bolar? Häzirki wagtda ýangyn şlangyny öndüriji size ulanyş jikme-jiklikleri barada gürrüň berer.Esasy jikme-jiklikler üçin 12 ädim bar, haýsy ...

 • Fireangyn şlangy üçin milli standart

  Fireangyn şlangy üçin milli standart

  Milli standartlaşdyryş administrasiýasy tarapyndan berlen 2011-nji ýyldaky 23 belgili habarnamada hökmany milli standart bolan we ýerine ýetiriljek gb6246-2011 “ýangyç şlangynyň” çykarylmagy tassyklandy ...

 • Fireangyn şlangynyň modelini nädip bölmeli

  Fireangyn şlangynyň modelini nädip bölmeli

  Fireangyn şlangynyň modelini nädip bölmeli?Fireangyn söndürmekde ýangyn şlangy möhüm rol oýnaýar.Fireangyn şlangynyň görnüşini nädip klassifikasiýa etmeli? Fireangyn şlangyny öndürijiler şu gün size bir nokat bermek üçin: 1, ot şlangy t ...

Poliuretan
Layflat şlang

Poliuretan Layflat şlang
 • Üstünlik

  Sowuk gurşawda saklanmaz ýa-da döwülmez.

 • Arza

  Nebit, himiýa senagaty, ýük daşamak, oba hojalygynda giňden ulanylýar.

 • Üstünlik

  Geýmäge çydamly, kislota we alkali çydamly, poslama garşy we garrylyga çydamly.

 • Üstünlik

  Birikdirmek we yza çekmek aňsat.

 • Arza

  Suw konserwasiýasynda, magdan halas edişinde, ýangyn söndürişde we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň