Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

seminar1

ussahanasy

Jiangsu Jinluo New Material Technology Co., Ltd., Feniks şäheri diýlip atlandyrylýan Jiangsu welaýatynyň Taizhou şäherinde ýerleşýär.Biziň kompaniýamyz esasan polimer şlangy we termoplastiki birleşdirilen demir şlangy öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.

Önüm TPU-nyň içki rezin gatlagyndan, süýümli berkidilen örme gatlagyndan we TPU diplomatik gatlagyndan ybarat bir gezeklik birleşme prosesini kabul edýär.Önümiň aşaga garşylygy, kislota we aşgar garşylygy, ýag garşylygy, poslama garşylygy we garramaga garşylygy bar.Sowuk gurşawda gatylaşmaz, döwülmez we döwülmez.Önümler nebit, himiýa senagaty, gämi gatnawy, oba hojalygy, suw konserwasiýasy, magdan halas ediş, ýangyndan goramak we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Uzak aralyk we uly akymly suwuk we gaz üçin iň amatly gural.

Yllaryň dowamynda önümiň hiliniň ýokary standartyna elmydama eýerdik, önümiň hili bilen ýaşamaga çalyşýarys, dolandyryş netijeliligi bilen ýokary hilli önüm öndürýäris, şertnama hormat goýýarys, wada we bitewiligi saklaýarys, ösen önümçilik tehnologiýasy we synag serişdelerini birleşdirýäris. ýurtda we daşary ýurtlarda müşderileriň giňden tanalmagyna we öwgüsine eýe boldy.Guidanceolbaşçylyk, gepleşik we hyzmatdaşlyk üçin ýurtda we daşary ýurtlarda täze we köne müşderileri zawodymyza hoş geldiňiz.

Korporatiw medeniýet

Kärhananyň wezipesi:müşderiler üçin gymmatlyk dörediň we jemgyýet üçin peýdalary dörediň

Kärhananyň şygary:zawody öý ýaly etmek, howpsuz işlemek we hyzmatdaşlyga ymtylmak

Kärhananyň bahalary:işgärler gönükdirilen, win-win

Kärhana pelsepesi:bitewi integrasiýa, güýçli ammar we ylham beriji kartanyň täze parlaklygy

Kärhananyň esaslary:mümkinçiliklere düşüniň, teklip beriň, dogruçyl we güýçli boluň

Kärhananyň ruhy:dogruçyllyk, yhlas, hakyky täzelik

Zehin düşünjesi:adamlara gönükdirilen, işgärler we kärhanalar bilelikde ösýärler

dji kamerasy tarapyndan döredildi

JinLuo topary

图片 1
takmynan

Ajaýyp dolandyryş we tehniki topar

Dolandyryş we tehniki toparymyz ýokary derejeli tekiz şlanglar, ýokary öndürijilikli kompozitler, ýangyn öçüriji örtükler we nebit hyzmatlary, şol sanda kompaniýanyň telekeçilik döwrüniň ýolbaşçylary, bu işe goşulan ýolbaşçylar ýaly ugurlarda köpden bäri işleýän elitalar toparyndan ybarat. başlangyç etapda kompaniýa we ilkinji tejribeden, in engineeringenerçilik we tehniki işgärlerden, baý hünär bilimi we iş tejribesi bolan gözleg we tehniki hünärmeni bolan hünärmen dolandyryjylardan ulaldy.Biz biri-birimiz bilen garyşýarys, diňe bir adaty ajaýyp medeniýeti öňe sürmek bilen çäklenmän, Jinluo tehnologiýasynyň özboluşly esasy bäsdeşlik ukybyny emele getirip, hemişe kämilleşýäris we täzeläp durýarys.

Ajaýyp geňeşçiler we hünärmenler topary

Mende belli uniwersitetleriň, ylmy gözleg institutlarynyň we köpmilletli korporasiýalaryň ýokary derejeli hünärmenlerinden ybarat bir topar geňeş topary bar, kompaniýanyň gözleg we tehnologiýa, hil dolandyryşy we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak ugurlary boýunça hünärmenlerini taýýarlamak we olara ýolbaşçylyk etmek we bu ugurda çalyşmak. Güýçli ýerine ýetirişli, "bir zat etmek isleýärin", "bir zatlar edip bilýän hünärmen topary dörediňl"we" bir zatlar etüstünlikligeljekdäki ösüşine goşant goşmak üçinJinluoOferine ýetirilmegini güýçlendiriňJinluodüýş gör!

7

Ajaýyp hatar işgärleri

Öň hataryndaky işgärlerimiziň 20% -den gowragy kollej derejesi ýa-da ondan ýokary, 60% -e golaýy poliuretan şlang pudagynda köp ýyllyk iş tejribesine eýe.Biz wepaly, wepaly, tejribeli we güýçli hil duýgusy bar, bu birinji derejeli önümleriň öndürilmegi we Jinluo tehnologiýasynyň ösmegi üçin berk binýat goýdy.

2-
DSC00585
DSC00580
DSC00587
DSC00608

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň