Nebit garşylygy, garrylyga garşylyk we sowuk garşylykly uly diametrli tekiz şlang

Gysga düşündiriş:

Uly diametrli tekiz şlang, bir gezeklik emele getiriş we bilelikde ekstruziýa prosesini kabul edýär.TPU içki rezin gatlagyndan, süýümli berkidilen örülen gatlakdan we TPU daşarky rezin gatlagyndan durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Uly diametrli tekiz şlang

WPS 图片 - 修改 尺寸

Specialörite amal

Şlang meselesini çözmek üçin süýüm örümine geçiriji metal sim goşulýar.Nebit daşamak prosesinde emele gelen statiki elektrik, nebit daşamagyň howpsuzlygyny we transport netijeliliginiň ýokary netijeliligini doly kepillendirýär.Gaz, suw, nebit we beýleki habar beriş serişdelerini hapalanmazdan transport serişdesine daşap biler.

Amaly ulanmak

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, uzakdaky suw üpjünçiligi ulgamy ýangyn söndüriji ýangyn söndürijileriň suw ätiýaçlyklaryny üpjün etmekden ybarat, sebäbi ýangyn çeşmeleriniň hemmesi köller ýa-da ýangyn gidrantlary bilen gurşalanok, bu üpjün etmek üçin uzak suw üpjünçilik ulgamyny talap edýär. ýangyn söndürijiler ýangyny wagtynda dolandyryp biler ýaly, uzak köllerden we derýalardan ýangyn söndüriji ýerine suw.

Uzakdaky suw üpjünçiligi ulgamynda ulanylýan ýangyn hereketlendirijisine nasos ýangyn dwigateli diýilýär.Dizel hereketlendirijisi nasosy suw çeşmesine salynýar, soňra suw çeşmesi öňünden goýlan uzakdaky suw üpjünçiligi şlangynyň üsti bilen birinji hatar ýangyn söndüriş işine iberilýär.Bu uzakdaky suw üpjünçiliginiň esasy prosesi.Fireangyn söndürmek we halas etmek diňe bir suw üpjünçiligi meselesini çözmek bilen çäklenmän, wagt meselesini hem çözmekdir.Uly akym uzakdaky suw üpjünçilik şlangy, uzynlygy, ýumşak gurluşy we çalt ýerleşdiriş tizligi bilen bir basgançakly birleşme prosesini kabul edýär, bu halas ediş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp we halas ediş çykdajylaryny azaldyp biler.Uzakdan suw üpjünçilik şlangy şäher gyssagly suw üpjünçiligi we zeýkeş ulgamynda (ýangyndan goramak, suwuň hapalanmagy, suw joşmagy we ş.m.) giňden ulanylýar, bu adatdan daşary ýagdaýlarda suw üpjünçiligi we zeýkeş meselesini çalt çözüp biler.

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Uly akymly uzakdan suw üpjünçiligi şlangy, polo positiveitel basyşy geçirmek üçin tekiz rulonly ýokary derejeli şlangdyr.TPU ýa-da rezin içki gatlakdan, süýümli berkidilen gatlakdan we TPU ýa-da rezin daşky gatlakdan bir basgançakly emele gelmek we ekstruziýa arkaly ýasalýar.Uly kalibrli, uly akymly we uzakdaky suw üpjünçiliginiň ýokary basyş talaplaryny kanagatlandyryp biler (iş basyşy 13 kg, dartyş güýji 20 tonnadan gowrak).Suw üpjünçiligi prosesinde güýçli artykmaçlyk oýnap biler fireangyn söndüriş we halas ediş işlerine kömek etmek.

Uzyn aralykdaky suw üpjünçilik şlangynyň iki taraply poliuretanyň içki we daşarky rezin gatlaklary, aşa ýokary aşaga garşylygy bolan poliuretan elastomerden ýasalýar.Highokary basyş, köýnek garşylygy, suwa garşylyk we garrylyga garşylyk bar.Dürli gurşawa uýgunlaşyp bilýär we zaýalanmak aňsat däl.Daglar ýaly agyr şertlerde-de uly akymly uzak aralykdaky suw üpjünçilik şlangynyň öndürijiligi gaty gowy.Önümiň akymyny iberýän enjam uly, güýçli we uzak ömri bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  BaglanyşyklyÖNÜMLER

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň