Habarlar

 • Müşderiler näme üçin TPU şlangyny saýlaýarlar

  Müşderiler näme üçin TPU şlangyny saýlaýarlar

  TPU materialy ysdaky beýleki plastmassalardan tapawutlanýar.Ol gaharlandyryjy ys çykarmaýar ýa-da zäherli gaz çykarmaýar.Dykgat bilen ys berseňiz, TPU materialynyň ysyny alyp bilersiňiz.Indi Jiangsu Jinluo New Material Technology Co., Ltd., TPU şlangynyň aglaba köplügini bilmek üçin size ...
  Koprak oka
 • Fireangyn şlangyny barlamagyň düzgünleri

  Fireangyn şlangyny barlamagyň düzgünleri

  Fireangyn şlangyny barlamagyň düzgünleri 1. Birmeňzeş görnüşdäki, içki diametri we uzynlygy 1000 metr bolan suw şlangy barlag üçin bir topar hökmünde kabul ediler.Daş görnüşini barlamak üçin olardan tötänleýin 100 metr alyň.Üç nusga ykdysady taýdan alynar we nusganyň uzynlygy talaplara laýyk geler ...
  Koprak oka
 • Fireangyn şlangy üçin seresaplyklar

  Fireangyn şlangy üçin seresaplyklar

  Fireangyn şlangy, ýangyn bolan ýerinde suw getirmek üçin ulanylýan şlangdyr.Materiallara görä, ony hatar otly şlang we çyzykly ot şlangyna bölmek mümkin.Çyzylmadyk ýangyç şlangynyň pes basyşa garşylygy, ýokary garşylygy, syzmagy aňsat, çüýremegi we çüýremegi aňsat we gysga ömri bar, şonuň üçin ...
  Koprak oka
 • Pu şlangynyň, TPU şlangynyň we arassa şlangyň tapawutlary we aýratynlyklary

  Pu şlangynyň, TPU şlangynyň we arassa şlangyň tapawutlary we aýratynlyklary

  Pu şlangy Pu materialy, Baý poliuretandyr.Himiki poslama garşylyk, ýeňil agram, ýokary könelişme garşylygy, boýaga garşy, tekizlige garşy we beýleki häsiýetleri bar, ýöne garramak aňsat.Esasan howa turbasy, suw turbasy we material geçiriji turba üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Suw şlangyna hyzmat etmek

  Suw şlangyna hyzmat etmek

  ① Dolandyryş.Managementörite işgärler tarapyndan dolandyryşy amala aşyrmak, hiline, sanyna görä toparlara bölmek we hasaba almak, suw şlangynyň hilini we ulanylyşyny wagtynda özleşdirmek zerur.Suw şlangyna hyzmat ediş ulgamyny dörediň we kämilleşdiriň we ähli işgärlere yzygiderli berjaý etmegi öwrediň ...
  Koprak oka
 • Poliuretan örtükli ot şlangynyň aýratynlyklary

  Poliuretan örtükli ot şlangynyň aýratynlyklary

  köp adam poliuretan bilen örtülen ot şlanglaryny ulanmagy halaýarlar: 1. Poliuretan ýokary basyşa we sowuk garşylyga gowy häsiýetlere eýe.Diňe 100 gradusdan ýokary üznüksiz ýokary temperaturada ulanylman, eýsem 60 gradus pes temperaturada ýumşaklygy hem üpjün edip bolar ...
  Koprak oka
 • Ot şlangyny nädip dogry ulanmaly?

  Ot şlangyny nädip dogry ulanmaly?

  Fireangyny çalt söndürmek üçin ýangyç şlangyny nädip ulanyp bolar? Häzirki wagtda ýangyn şlangyny öndüriji size ulanyş jikme-jiklikleri barada gürrüň berer.Esasy jikme-jiklikler üçin 12 ädim bar, olar ýadaw ýaly bolup biler, ýöne ýangyn howpy gaty uludyr.Bu jikme-jikliklere üns bermeli we ou goýmaly ...
  Koprak oka
 • Fireangyn şlangy üçin milli standart

  Fireangyn şlangy üçin milli standart

  Milli standartlaşdyryş administrasiýasy tarapyndan çykarylan 2011-nji ýyldaky 23 belgili habarnamada hökmany milli standart bolan we 2012-nji ýylyň 1-nji iýunyndan başlap durmuşa geçiriljek gb6246-2011 “ýangyn şlangynyň” çykarylmagy tassyklandy. Bu standart durmuşa geçirileli bäri aşakdaky üç ülňüleri bar ...
  Koprak oka
 • Fireangyn şlangynyň modelini nädip bölmeli

  Fireangyn şlangynyň modelini nädip bölmeli

  Fireangyn şlangynyň modelini nädip bölmeli?Fireangyn söndürmekde ýangyn şlangy möhüm rol oýnaýar.Fireangyn şlangynyň görnüşini nädip klassifikasiýa etmeli? Fireangyn şlangyny öndürijiler şu gün size bir bellik bermek üçin: 1, materialyna görä ýangyç şlangy: rezin şlang, rezin şlang, poliuretan şlang 2, ýangyç şlangy akkordi ...
  Koprak oka
 • TPU şlangyny nädip saýlamaly

  TPU şlangyny nädip saýlamaly

  1. Daşky görnüş şahadatnamasyna serediň fireangyn önümleriniň daşky görnüşini seresaplylyk bilen barlaň, ajaýypdygyny ýa-da önümleriň öndürilen senesini we saklanyş möhletini barlaň.Şol bir wagtyň özünde önümleriň adyny we synag hasabatyny barlaň.Adaty manuf tarapyndan öndürilen ähli ýangyn önümleri ...
  Koprak oka
 • Fireangyn şlangynyň aýratynlyklary we hyzmat möhleti haýsylar?

  Fireangyn şlangynyň aýratynlyklary we hyzmat möhleti haýsylar?

  Fireangyn şlangynyň aýratynlyklary we hyzmat ömri, şu gün size ýeke-täk jogap bermek üçin. Fireangyn şlanglarynyň esasy funksiýalary bilen tanyşdyrmak üçin: ýangyn şlanglary ýokary basyşly suwy ýa-da köpük ýaly ýangyn saklaýjy suwuklyklary daşamak üçin ulanylýar. Adaty ot şlanglary rezin bilen örtülendir we zygyr matadan örtülen.Adv ...
  Koprak oka
 • Ot şlanglarynyň hyzmat möhletini nädip uzaltmaly

  Ot şlanglarynyň hyzmat möhletini nädip uzaltmaly

  Fireangyn söndürijiler köplenç ýangyn şlangynyň ilkinji zeper ýeten böleginiň, ýangyn söndürişde ýa-da ýangyn türgenleşiginde eplenýän çyzykdygyny görýärler.Bu, esasan, bukulýan kontakt meýdanynyň we şlangyň uly könelmegi bilen baglanyşyklydyr.Köplenç hemme ýerde şlang gowy.Sebäbi bukulýan çyzyk döwüldi we bolup bilmez ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň