TPU şlangyny nädip saýlamaly

1. Daş görnüş şahadatnamasyna serediň

Fireangyn önümleriniň daşky görnüşini seresaplylyk bilen barlaň, ajaýypdygyny ýa-da önümleriň öndürilen senesini we saklanyş möhletini barlaň.Şol bir wagtyň özünde önümleriň adyny we synag hasabatyny barlaň.Adaty öndürijiler tarapyndan öndürilen ähli ýangyn önümlerinde “bir kitap we bir hasabat” bolmaly, ýagny milli ýangyn önümleriniň kwalifikasiýa merkezi tarapyndan berlen görnüşi tassyklamak şahadatnamasy we milli ýangyn anyklaýyş merkezi hasabaty tarapyndan berlen ýangyny anyklamak we synag şahadatnamasy bolmaly we deňeşdiriň satyn alnan ýangyn önümleri bilen “bir kitap we bir hasabat” görnüşi we görkezijileri.

2. Onlaýn tassyklama

Satyn alnan ýangyn önümleriniň web sahypasynda ýazylan önümlere degişlidigini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin “Hytaý ýangyn önümlerine laýyklygy bahalandyryş merkeziniň” web sahypasyna giriň.Umuman, ýazgyly önümleriň hemmesi ökde önümlerdir.Görnüşi tassyklamak şahadatnamasynyň we ýangyn synag hasabatynyň dogrudygyny barlaň.

4261


Iş wagty: 26-2022-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň