TPU şlangynyň ýangyç şlangyna hyzmat etmek we ulanmak

Bejerişýangyn şlangy

xw2-2

① Dolandyryş.Managementörite işgärler tarapyndan dolandyryşy amala aşyrmak, hiline, sanyna görä toparlara bölmek we hasaba almak, suw şlangynyň hilini we ulanylyşyny wagtynda özleşdirmek zerur.Suw şlangyna hyzmat ediş ulgamyny dörediň we kämilleşdiriň we ähli işgärlere bu düşünjäni yzygiderli berjaý etmegi öwrediň.

Orage Saklamak.Storageörite ammar ýa-da otag gurlar.Uzak möhletli saklamak üçin garaşylýan suw şlangy amatly temperatura we şemalladylýan ýerde saklanmalydyr.Suw şlangy bir gatlakda togalanmaly we zeýkeş kemeriniň üstünde goýulmaly.Aylda iki gezek öwrülmeli ýa-da ýylda bir gezek bukulmaly.Özara sürtülmezlik üçin awtoulag şlangy bilen, zerur bolsa, çalyşmak.

Use Ulanyş nukdaýnazaryndan.Ingatylanda, duýdansyz öwrümlerden we öwrümlerden gaça durmaly, suw doldurylandan soň ýere zor bilen çekilmeli däl, nebit, kislota, aşgar we ş.m. ýaly poslaýjy himiki maddalar bilen aragatnaşyk saklamaly.;ýalyn ýa-da güýçli radiasiýa ýylylygy bolup biljek ýerlerde pagta ýa-da kenep suw guşagy ulanylar;suw guşagy goýlanda suw guşagy birikdiriler;demir ýoldan geçende demir ýoluň aşagyndan geçmeli we köprüden goramak köprüsi ýoldan geçende suw guşagy bilen berkidilýär;Suw guşagynyň gyralary we burçlary bilen gaty zatlar bilen baglanyşmagynyň öňüni alyň.Binany ýykanyňyzda suw guşagyna agaç, polat we beýleki zatlary taşlamaň;ulanylandan soň suw guşagyny arassalamak;asma suw guşagy sowuk ýerde binanyň daşyna suw guşagy goýmak üçin ulanylar.

④ Bejeriş.Ulanylanda haýsydyr bir kemçilik tapylsa, ulanylandan soň bellenen we abatlanylýan kiçijik deşigiň giňelmezligi üçin wagtynda mata bilen örtülmelidir.Adaty wagtlarda ýygy-ýygydan barlanmaly we zeper ýeten bolsa wagtynda bejerilmeli.


Iş wagty: 08-nji aprel-08-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň