Suw şlangyna hyzmat etmek

① Dolandyryş.Dolandyryşy ýörite işgärler tarapyndan amala aşyrmak, hiline, sanyna görä hasaba almak we hasaba almak, suw şlangynyň hilini we ulanylyşyny wagtynda özleşdirmek zerur.Suw şlangyna hyzmat ediş ulgamyny dörediň we kämilleşdiriň we ähli işgärlere bu düşünjäni yzygiderli berjaý etmegi öwrediň.
Orage Saklamak.Storageörite ammar ýa-da otag gurlar.Uzak möhletli saklamak üçin garaşylýan suw şlangy amatly temperatura we şemalladylýan ýerde saklanmalydyr.Suw şlangy bir gatlakda togalanmaly we zeýkeş kemeriniň üstünde goýulmaly.Aylda iki gezek öwrülmeli ýa-da ýylda bir gezek bukulmaly.Özara sürtülmezlik üçin awtoulag şlangy bilen, zerur bolsa, çalyşmak.
hem1Use Ulanyş nukdaýnazaryndan.Ingatanda, duýdansyz öwrümlerden we öwrümlerden gaça durmaly, suw doldurylandan soň ýere zor bilen çekilmeli we ýag, kislota we aşgar ýaly poslaýjy himiki maddalar bilen aragatnaşykdan gaça durmaly;ýalyn ýa-da güýçli ýagtylyk bolup biljek ýerlerde pagta ýa-da kenep suw şlangy ulanylmaly;daga çykanyňyzda suw şlangy goýlanda, suw şlangy bilen dakylmalydyr;demir ýoldan geçende demir ýoluň aşagyndan geçmeli we ýoldan geçeninde köprini goramak üçin suw şlangy bilen örtülmeli;Suw şlangynyň gyralary we burçlary bilen gaty zatlar bilen täsirleşmeginiň öňüni almak üçin, binalary ýykanyňyzda agaç tagtalary, polat böleklerini we beýleki zatlary suw şlangyna atmaň;ulanylandan soň suw şlangyny arassalamak;sowuk ýerlerde binalaryň daşynda suw şlangyny goýanyňyzda asma suw şlangyny ulanyň.

④ Bejeriş.Ulanylanda haýsydyr bir kemçilik tapylsa, ulanylandan soň bellenen we abatlanylýan kiçijik deşigiň giňelmezligi üçin wagtynda mata bilen örtülmelidir.Adaty wagtlarda ýygy-ýygydan barlanmaly we zeper ýeten bolsa wagtynda bejerilmeli.


Iş wagty: Awgust-09-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň