Fireangyn şlangy üçin milli standart

Fireangyn şlangy üçin milli standart

Milli standartlaşdyryş administrasiýasy tarapyndan çykarylan 2011-nji ýyldaky 23 belgili habarnamada hökmany milli standart bolan we 2012-nji ýylyň 1-nji iýunyndan başlap durmuşa geçiriljek gb6246-2011 “ýangyn şlangynyň” çykarylmagy tassyklandy. Bu standart durmuşa geçirileli bäri aşakdaky üç ülňüleri ýatyryldy: gb6246-2001 öndürijilik talaplary we hatar hatar şlangy üçin synag usullary;gb4580-1984 çyzykly ot şlangy;ga34-1992 çygly ot şlangy üçin tehniki şertler.

GB 6246-2011 öndürijilik talaplaryny, synag usullaryny, gözleg düzgünlerini, bellikleri, gaplamagy, daşamagy, ýangyç şlangyny ulanmagy we hyzmat etmegi kesgitleýär.Standart daşky görnüşiň hili, içki diametri, uzynlygy, dizaýn iş basyşy, synag basyşy, kiçijik partlama basyşy, çygly suw guşagynyň suw geçirijiligi, birlik uzynlygy massasy, uzalmagy, giňeliş tizligi, öwrüm ugry, egilmek, ýelmeşmek üçin aýratyn öndürijilik görkezijilerini öňe sürýär. , pes temperatura garşylygy, asmanyň fiziki we mehaniki aýratynlyklary (ýa-da örtük), ýangyn suw guşagynyň işleýşine giňişleýin baha berip biler.

Täze standart bilen GB 6246-2001 arasyndaky esasy tapawutlar aşakdakylar: (1) ýangyn şlangynyň modeli we spesifikasiýasy we atlandyryş usuly ýokarlandyrylýar;(2) ýangyn şlangynyň öndürijilik talaplary we synag usullary ýokarlandyrylýar;(3) ýangyn şlangynyň öwrümli ýerine ýetiriş talaplaryna täzeden seredilýär;(4) ýangyn şlangynyň könelmegine garşylyk we degişli synag usullary ýokarlandyrylýar;(5) fireangyn suw kemerini we ýangyn interfeýsini birikdirmegiň talaplary we synag usullary goşulýar;6) ýangyn suw guşagyny ulanmak we hyzmat etmek ýokarlandyrylýar.


Iş wagty: 27-2022-nji maý

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň