Fireangyn şlangy üçin seresaplyklar

Fireangyn şlangy, ýangyn bolan ýerinde suw getirmek üçin ulanylýan şlangdyr.Materiallara görä, ony hatar otly şlang we çyzykly ot şlangyna bölmek mümkin.Çyzylmadyk ýangyç şlangy pes basyşa garşylygy, ýokary garşylygy, syzmagy aňsat, çüýremegi we çüýremegi aňsat we gysga ömri bar, şonuň üçin binalaryň ýangyn meýdanynda ýerleşmek üçin amatly;hatarlanan ot şlangy ýokary basyşa çydamly, könelişme garşylygy, çygly we çüýrän, çydamly, syzmak aňsat däl, pes garşylykly, şeýle hem egilip, bukulyp we isleg boýunça hereket edip bilýär, şonuň üçin ulanmak amatly we goýmak üçin amatly we ýangyn söndürijini daşarky ýangyn meýdançasynda birleşdirmek.

Fireangyn şlangyny ulananyňyzda aşakdakylara üns beriň:

1. layatanyňyzda, suw basyşyna garşylyk ukybynyň peselmeginiň öňüni almak üçin duýdansyz öwrümlerden we öwrümlerden gaça duruň, şeýle hem içerki tokly suw şlangynyň interfeýsiniň aýrylmagynyň öňüni almak üçin suw şlangynyň aýlanmagynyň öňüni almak üçin burulmakdan gaça duruň.

Suw doldurylandan soň, ýere süýremezlik zerur.Positionagdaýy üýtgetmeli bolanda, şlang bilen ýeriň arasyndaky könelmegi azaltmak üçin ony göterip, mümkin boldugyça herekete getirmeli.

3. Nebit, kislota we aşgar ýaly poslaýjy himiki maddalar bilen aragatnaşykdan gaça duruň.

4. Alawyň ýa-da güýçli ýagtylygyň bolup biljek ýerinde pagta ýa-da kenep şlangy ulanylmaly.

5. Ulanylandan soň arassalamaly, çyzykly şlangy güne asmaly, guradylandan soň bolsa sowadyp, salkyn we gurak ýerde saklamaly.

6. Ulanyşda zeper ýeten deşikler tapylsa, olary suw lentasy bilen berkitmeli we mümkin boldugyça gysga wagtda abatlamaly;aç-açan zeper ýeten halatynda derrew söweşe taýýarlykdan çekilmeli.

7. Awtoulag goýulýan suw guşagyndan geçmeli bolanda, suw guşagy köprüsini goramak geçiş ýerinde öňünden tertipleşdiriler.

8. Eger ýatmak wagtynda demirýoldan geçmeli bolsa, demir ýoluň aşagyndan geçmeli.

9. Doňmazlyk üçin çyzykly şlang sowuk ýerlerde binalaryň daşynda ulanylmaly.


Iş wagty: 14-2022-nji sentýabr

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň