Plouretahne suw şlangy

  • Içerki diametri, diwaryň galyňlygy, agramy, basyşy, reňki we ş.m. bilen TPU suw şlangy.

    Içerki diametri, diwaryň galyňlygy, agramy, basyşy, reňki we ş.m. bilen TPU suw şlangy.

    Uly fermalaryň suwaryş tertibi kem-kemden elde awtomatiki usulda üýtgedi we poliuretan oba hojalygynyň şlangy hem oba hojalygynyň ösmegine itergi berýän möhüm rol oýnaýar.Poliuretan oba hojalygynyň suwaryş şlangy

    Poliuretan oba hojalygy suwaryş şlangy suwy syzmazdan uzak aralyga daşamak, dürli çylşyrymly ýerlere uýgunlaşyp biler, çukurlary açmagyň zerurlygy ýok, köp nokatly suw, asyl ekerançylyk gurşawyna zyýan bermez, kesgitlenen suw üpjünçiligi dolandyryş üçin amatlydyr , iki taraplaýyn poliuretan oba hojalygynyň şlangy poliester örülen gatlakdan, import edilýän poliuretan bir gezeklik galyplaýjy ekstruziýa örtüginden durýar.Ajaýyp könelişme garşylygy, pes uzalmagy, uly birlik akymynyň tizligi we hyzmat temperatura diapazony (- 50) bar- 70).

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň