Magdan çykarmak üçin poliuretan ýokary basyşly zeýkeş şlangy

Gysga düşündiriş:

Oňyn basyşly we tekiz rulonly ýokary basyşly suw we ýag iberiji şlang.Bir gezeklik emele getirýän ekstruziýa prosesini kabul edýär we TPU içki ýelimleýji gatlakdan, süýümli berkidilen gatlakdan we TPU daşarky ýelim gatlagyndan durýar.Geçiriji metal sim, nebiti eltip bermek prosesinde şlangdan emele gelen elektrostatiki meseläni çözmek, nebitiň howpsuz we netijeli daşalmagy netijeliligini doly üpjün etmek we gaz, suw, nebit we beýleki habar beriş serişdelerini daşap bilýär, hapalanma ýok geçiriji gurşaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PolyuretanHoseFor Mining

2.2

Aýratynlyklary we gerimi

Aýratynlyklary:

ýeňil agram, ýokary basyşly göteriji, ýokary geçiriji netijelilik, ýumşak gurluş, egrem-bugram, amatly işlemek, çalt ýerleşdirmek we çykarmak tizligi, çeýe, güýçli daşky gurşawa uýgunlaşma, ygtybarly, ygtybarly we çydamly ulanmak.

Ulanyş gerimi:

nebit üpjünçiligi, wagtlaýyn elektrik geçiriji liniýalary goýmak, Nebit Gözleg pudagynda minom we sement daşamak we ş.m. üçin giňden ulanylyp bilner.

Turbany birleşdirmek

Kebşirlenenturba bogunygtybarly baglanyşyk, ýokary basyşa garşylyk, temperatura garşylygy, gowy möhürlenmegi we gaýtalanmagy, amatly gurnama we tehniki hyzmat, ygtybarly we ygtybarly iş we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir. Kebşirlenen turba bogun üç bölekden durýar: bogun bedeni, ferrule we hoz.Ferrule we hoz ýeňi polat turbadaky bogun bedenine salynanda we hoz berkidilende, ferrulyň öň tarapynyň daşky tarapy bogun bedeniniň konus ýüzüne laýyk gelýär we içki gyrasy deň derejede dişlenýär. täsirli möhür emele getirmek üçin bökdençsiz polat turba.Onda poslama garşylyk, ýokary basyşa garşylyk, ýönekeý gurnama we çydamlylyk aýratynlyklary bar.

Kebşirlenen turba bogunlaryny gurmaga üns:

1. Polat turbanyň ujunda içki we daşarky ýüzler birneme zaýalanýar.

2. Polat turbany taýýarlamak amaly we takyk sowuk çekilen polat turba bolmaly.

3. Bilelikdäki guramanyň gurnama täsirini üpjün etmek üçin ilki bilen gurnama işleri geçirilmelidir.

4. Polat turbanyň uzynlygynyň bardygyny barlaň we deslapky gurnamany tamamlaň.

5. Ferrula az mukdarda ýag çalyň we tersine gurulmadygyna göz ýetiriň.

6. hozy birleşdirilen bedene nurbat bilen nurbatlaň we gurnama işleri tamamlandy.

Biz hakda

Jiangsu Jinluo New Material Technology Co., Ltd. tarapyndan öndürilen turba birleşmesi täze dizaýn, çalt gurnama we süýşmek ýok.Kompaniýa esasan tehnologiýa gözlegleri we ösüşi, polimer şlangy we termoplastiki kompozit demir turba pudagynda tehnologiýa geçirmek, ýarym taýýar polimer şlangy, polimer örtükli lenta, polimer ýumşak gap we termoplastiki kompozit demir turba öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. satuw, uzakdaky suw üpjünçilik turbageçirijisiniň dizaýny we gurluşygy, turba bogunlary, ýangyn enjamlarynyň satuwy;umumy tehnika we enjamlary öndürmek we satmak, rezin we plastmassa önümleri satmak, öz-özüňi dolandyrmak we her dürli harytlaryň we tehnologiýa import we eksport işiniň wekili.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň