Poliuretan şlangy seriýasy

 • Mina halas edişinde ulanylýan ýokary basyşly poliuretan şlang

  Mina halas edişinde ulanylýan ýokary basyşly poliuretan şlang

  Önümlerimiz suw üpjünçiligini döwmek, nebit daşamak, kömür käniniň gyssagly zeýkeşleri, gyssagly zeýkeşler, şäher gyssagly zeýkeşleri, oba hojalygynyň suw üpjünçiligi we suwaryş, senagat hapa suwlaryny daşamak, uzakdan suw üpjünçiligi we slanes nebitini we gaz ekspluatasiýasy üçin amatly.

 • Magdan çykarmak üçin poliuretan ýokary basyşly zeýkeş şlangy

  Magdan çykarmak üçin poliuretan ýokary basyşly zeýkeş şlangy

  Oňyn basyşly we tekiz rulonly ýokary basyşly suw we ýag iberiji şlang.Bir gezeklik emele getirýän ekstruziýa prosesini kabul edýär we TPU içki ýelimleýji gatlakdan, süýümli berkidilen gatlakdan we TPU daşarky ýelim gatlagyndan durýar.Geçiriji metal sim, nebiti eltip bermek prosesinde şlangdan emele gelen elektrostatiki meseläni çözmek, nebitiň howpsuz we netijeli daşalmagy netijeliligini doly üpjün etmek we gaz, suw, nebit we beýleki habar beriş serişdelerini daşap bilýär, hapalanma ýok geçiriji gurşaw.

 • Özbaşdak düzülen ýag şlangy senagatda, oba hojalygynda, gurluşykda, gämi gurluşygynda we beýleki pudaklarda ulanylýar

  Özbaşdak düzülen ýag şlangy senagatda, oba hojalygynda, gurluşykda, gämi gurluşygynda we beýleki pudaklarda ulanylýar

  Poliuretan şlang, TPU-nyň içki rezin gatlagyndan, süýümli berkidilen örme gatlagyndan we TPU daşky rezin gatlagyndan ybarat bir gezeklik ekstruziýa prosesini kabul edýär.Geçiriji sim, nebit daşamak prosesinde şlangyň statiki elektrik meselesini çözmek üçin süýüm örümine goşulýar we nebitiň howpsuz we netijeli daşalmagyny üpjün edip biler, şeýle hem gaz, suw, nebit we beýleki habar beriş serişdeleri we ulag daşap biler hapalanma ýok.

 • Içerki diametri, diwaryň galyňlygy, agramy, basyşy, reňki we ş.m. bilen TPU suw şlangy.

  Içerki diametri, diwaryň galyňlygy, agramy, basyşy, reňki we ş.m. bilen TPU suw şlangy.

  Uly fermalaryň suwaryş tertibi kem-kemden elde awtomatiki usulda üýtgedi we poliuretan oba hojalygynyň şlangy hem oba hojalygynyň ösmegine itergi berýän möhüm rol oýnaýar.Poliuretan oba hojalygynyň suwaryş şlangy

  Poliuretan oba hojalygy suwaryş şlangy suwy syzmazdan uzak aralyga daşamak, dürli çylşyrymly ýerlere uýgunlaşyp biler, çukurlary açmagyň zerurlygy ýok, köp nokatly suw, asyl ekerançylyk gurşawyna zyýan bermez, kesgitlenen suw üpjünçiligi dolandyryş üçin amatlydyr , iki taraplaýyn poliuretan oba hojalygynyň şlangy poliester örülen gatlakdan, import edilýän poliuretan bir gezeklik galyplaýjy ekstruziýa örtüginden durýar.Ajaýyp könelişme garşylygy, pes uzalmagy, uly birlik akymynyň tizligi we hyzmat temperatura diapazony (- 50) bar- 70).

 • Nebit üçin uly kalibrli tekiz şlang

  Nebit üçin uly kalibrli tekiz şlang

  TPU şlangyrezin bilen plastmassanyň arasynda, köp ajaýyp aýratynlyklary bar, geliň, Jiangsu Jinluo New Material Technology Co., Ltd.-i öwreneliň!

 • Lighteňil agramly, çalt howa rozetkasy we aňsat sargyly suwaryş suw şlangy

  Lighteňil agramly, çalt howa rozetkasy we aňsat sargyly suwaryş suw şlangy

  Geçmişde şunuň ýaly uzak aralyga suw üpjünçiligi üçin meýdan operatorlary köplenç suw üpjünçiligi üçin polat turbany, PE turbasyny ulanýardylar, ýöne uly döwülýän suw üpjünçiligi uly diametrli poliuretan şlangy bilen deňeşdirilende, bu turbalar köp, goýmak kyn, zähmeti talap edýän, şonuň üçin kem-kemden poliuretan birleşýän turba bilen çalşylýar.

 • Pressokary basyşly zeýkeş poliuretan şlangy

  Pressokary basyşly zeýkeş poliuretan şlangy

  Uly akymly uzakdan suw üpjünçiligi şlangy, polo positiveitel basyşy geçirmek üçin tekiz rulonly ýokary derejeli şlangdyr.TPU ýa-da rezin içki gatlakdan, süýümli berkidilen gatlakdan we TPU ýa-da rezin daşky gatlakdan bir basgançakly emele gelmek we ekstruziýa arkaly ýasalýar.Uly kalibrli, uly akymly we uzakdaky suw üpjünçiliginiň ýokary basyş talaplaryny kanagatlandyryp biler (iş basyşy 13 kg, dartyş güýji 20 tonnadan gowrak).Suw üpjünçiligi prosesinde güýçli artykmaçlyk oýnap biler fireangyn söndüriş we halas ediş işlerine kömek etmek.

  Uzyn aralykdaky suw üpjünçilik şlangynyň iki taraply poliuretanyň içki we daşarky rezin gatlaklary, aşa ýokary aşaga garşylygy bolan poliuretan elastomerden ýasalýar.Highokary basyş, köýnek garşylygy, suwa garşylyk we garrylyga garşylyk bar.Dürli gurşawa uýgunlaşyp bilýär we zaýalanmak aňsat däl.Daglar ýaly agyr şertlerde-de uly akymly uzak aralykdaky suw üpjünçilik şlangynyň öndürijiligi gaty gowy.Önümiň akymyny iberýän enjam uly, güýçli we uzak ömri bar.

 • Iki taraplaýyn poliuretan şlang

  Iki taraplaýyn poliuretan şlang

   Theiki taraplaýyn poliuretan şlangTPU-nyň içki rezin gatlagyndan, süýümli berkidilen örme gatlagyndan we TPU daşky rezin gatlagyndan emele gelen bir gezeklik ekstruziýa prosesini kabul edýär.Geçiriji sim, nebit daşamak prosesinde şlangyň statiki elektrik meselesini çözmek üçin süýüm örümine goşulýar we nebitiň howpsuz we netijeli daşalmagyny üpjün edip biler, şeýle hem gaz, suw, nebit we beýleki habar beriş serişdeleri we ulag daşap biler hapalanma ýok.

 • Dürli himiki ýerlerde giňden ulanylýan himiki zeýkeş şlangy

  Dürli himiki ýerlerde giňden ulanylýan himiki zeýkeş şlangy

  Haryt maglumatlary:

  1. Gurluşy: Şlangyň dokalan gatlagynyň materialy ýokary güýçli poliester filamentidir we içki rezin we daşarky rezin gatlak bir gezeklik ekstruziýa galyplarynda poliuretandan ýasalýar. 

  2. Aýratynlyklary: geýmäge garşylyk, kislota we aşgar garşylygy, ýag garşylygy, poslama garşylyk, garramaga garşylyk, gaty bolmaz, sowuk gurşawda döwülmez we ýarylmaz;aşa uly diametr, super akym, amatly birikme we ýakyn Çalt çykarmak metal turbalara alternatiwadyr.

  3.Programma: Nebit, himiýa senagaty, gämi gurluşygy, oba hojalygy, suw tygşytlylygy, magdan halas ediş, ýangyn söndüriş we beýleki ýataklar.Uzak aralyga we uly akymly suwuk ýa-da gaz daşamak üçin amatly gural.

  Ulanylýan temperatura: -40℃ ~70.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň