Deňiz ýokary woltly, ýangyn saklaýjy we statiki ýagy gowşurýan şlang

Gysga düşündiriş:

Önüm birmeňzeş spesifik rezin şlangdan 40% ýeňil we demir şlangdan 30% ýeňil.Işçileriň zähmet güýjüni ep-esli peseldýär, işlemegi ýeňilleşdirýär we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.

Önüm henizem kiçijik öwrüm radiusynda kadaly işläp biler.Egilýän böleginde turba elmydama tegelek bolup galýar we hiç haçan bukulmaz, içki diwar ýykylar we turbanyň göwresi döwülmez.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Deňiz ýagy şlangy

MOH1

Poliuretan aýratynlyklary

MOH2

Poliuretan deňiz şlangynyň aşakdaky esasy aýratynlyklary bar

1. Lighteňil agram.

Önüm birmeňzeş spesifik rezin şlangdan 40% ýeňil we demir şlangdan 30% ýeňil.Işçileriň zähmet güýjüni ep-esli peseldýär, işlemegi ýeňilleşdirýär we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.

2. Gowy çeýeligi, erkin egilmegi, iş meýdany bilen çäklenmeýär.

Önüm henizem kiçijik öwrüm radiusynda kadaly işläp biler.Egilýän böleginde turba elmydama tegelek bolup galýar we hiç haçan bukulmaz, içki diwar ýykylar we turbanyň göwresi döwülmez.

3. Oňyn we otrisatel basyşa gowy garşylyk.

Iş basyşy 4.2mpa, otrisatel basyş 0,1MPa ýetip biler.

4. Gowy temperatura garşylygy.

Hyzmat temperaturasy - 40+70 weşlang howanyň ýa-da hyzmat temperaturasynyň üýtgemegi sebäpli beden gatylaşmaz ýa-da ýumşamaz.

5.Gowy ýag garşylygy we himiki poslama garşylygy bar.

Çig nebit, ýangyç ýagy, azyk ýagy, himiki erginler we suwuklandyrylan nebit gazy daşamak üçin giňden ulanylýar.

6. Gowy elektrostatik eksport funksiýasyna eýedir.

Nebit we ýangyç serişdeleri daşalanda, basyş, akym tizligi, sürtülme we beýleki faktorlar sebäpli belli bir statiki elektrik öndüriler.Wagtynda eksport edilmese, netijelerini göz öňüne getirip bolmaz.Önüm ajaýyp geçirijilik we ygtybarly we ygtybarly ulanmak bilen içerki we daşarky sowut goşa gatlak polat simler bilen goldanýar we birleşdirilýär.

7. gidrawliki gysyş galyplary, gowy möhürlemek.

Turbanyň korpusynyň we bu önümiň flanesleriniň baglanyşyk bölegi üçin kompaniýamyz adaty epoksi rezin doldurmak usulyny üýtgetdi we bir wagtyň özünde kiçelýän kelläni emele getirmek üçin uly gidrawlik enjamlaryny kabul etdi.Şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, möhürleme öndürijiligi gowy, daşky görnüşi owadan we basyşyň birden ýokarlanmagy sebäpli bogun ýykylmaz.

8. Deňiz suwlarynyň poslama garşylygy.

Dürli ulanyş gurşawy sebäpli umumy metal materiallara kenarýaka ýa-da deňiz iş gurşawynda deňiz suwunyň we howanyň poslamagyna garşy durmak kyn.Bu daşky gurşaw häsiýetine görä, kompaniýamyz adaty şlangyň poslama garşylygyndan 10 esse köp bolan deňiz suwlarynyň poslama garşy şlangynyň täze görnüşini döretdi (synaglar arkaly deňizde 3 ýyl bäri poslamaýan ulanylandygy subut edilýär) ).Bahasy tygşytly we amaly poslamaýan polat şlangdan has arzan.

Poliester TPU şlangynyň öndürijilik aýratynlyklary

Poliester görnüşiTPU şlangy: ýokary mehaniki temperatura, gowy aşaga garşylyk, ýag garşylygy, ýangyç we çözüji garşylyk, ýokary temperatura öndürijiligi, ajaýyp UV garşylygy we gidroliz durnuklylygy.Poliester TPU seriýaly şlang, ýokardaky talaplary bolan programmalar üçin maslahat berilýär;

Pes temperatura çeýeligi, gowy howa çydamlylygy, gidroliz garşylygy we bakteriýalara garşy köpeltmek talaplary bolan polietilen TPU seriýaly şlangy maslahat berilýär;

Polikaprolakton görnüşiTPU şlangy: diňe bir poliester görnüşli TPU-nyň mehaniki güýji we ýokary temperatura öndürijiligi bilen çäklenmän, polieter görnüşli TPU-nyň gidroliz garşylygy we pes temperatura garşylygy hem bar, berkligi bar, şonuň üçin ýörite pudaklarda ulanmak üçin amatly.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  BaglanyşyklyÖNÜMLER

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň