Içerki diametri, diwaryň galyňlygy, agramy, basyşy, reňki we ş.m. bilen TPU suw şlangy.

Gysga düşündiriş:

Uly fermalaryň suwaryş tertibi kem-kemden elde awtomatiki usulda üýtgedi we poliuretan oba hojalygynyň şlangy hem oba hojalygynyň ösmegine itergi berýän möhüm rol oýnaýar.Poliuretan oba hojalygynyň suwaryş şlangy

Poliuretan oba hojalygy suwaryş şlangy suwy syzmazdan uzak aralyga daşamak, dürli çylşyrymly ýerlere uýgunlaşyp biler, çukurlary açmagyň zerurlygy ýok, köp nokatly suw, asyl ekerançylyk gurşawyna zyýan bermez, kesgitlenen suw üpjünçiligi dolandyryş üçin amatlydyr , iki taraplaýyn poliuretan oba hojalygynyň şlangy poliester örülen gatlakdan, import edilýän poliuretan bir gezeklik galyplaýjy ekstruziýa örtüginden durýar.Ajaýyp könelişme garşylygy, pes uzalmagy, uly birlik akymynyň tizligi we hyzmat temperatura diapazony (- 50) bar- 70).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Plouretahne suw şlangy

2.2

Poliuretan oba hojalygynyň şlangy

Poliuretan oba hojalygy şlangy, adaty suwaryş usuly bilen deňeşdirilende, suw tygşytlaýjy suwaryş, pes basyşly turbalary suwarmak, pürküji suwaryş gazanyp biler, poliuretan oba hojalygynyň şlangyny suwarmak usulynyň ulanylmagy suw tygşytlamak, zähmet tygşytlamak, energiýa sarp edilişini azaltmak, suwaryş birmeňzeşligi ýaly artykmaçlyklara eýe. .Şeýle hem suw çeşmelerinden netijeli peýdalanmagy amala aşyrmagyň ýoludyr.

Oba hojalygy üçin iki taraplaýyn sintetiki kauçuk poliuretan şlang

Iki taraplaýyn sintetiki kauçuk oba hojalygynyň şlangy ýagyň gowy garşylygy, himiki garşylygy, könelmegine garşylyk, egilmek garşylygy, garrylyga we ultramelewşe garşylyga eýe.Surfaceerüsti has uzak ömri bolan poliester dokalan gatlakdan we içerde we daşarda nitril rezin örtük gatlagyndan durýar.Arassalamak aňsat.Ulanylýan temperatura diapazony has giňdir (-30-100).Gyşda aşa pes temperatura sebäpli dörän çatryklar barada alada etmek hökman däl, tomusda aşa ýokary temperatura sebäpli dargamak hadysasy hökman däl.

HarytSkesgitlemek:

图片 2

Bellik: Içki diametri, diwaryň galyňlygy, agramy, basyşy, reňki we ş.m. ýaly parametrler müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Önümçilik prosesiniň beýany

Çig mal saýlamak →→→ Örülen şlang skelet gatlagy →→→ Bir gezeklik ekstruziýa galyplary →→→ Suw basyşyny kesgitlemek →→→ Coiling →→→ Çap etmek →→ Ammar →→→ Taýýar önümi gaplamak →→→ adingüklemek we daşamak

Bellik: Içki diametri, diwaryň galyňlygy, agramy, basyşy, reňki we ş.m. ýaly parametrler müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  BaglanyşyklyÖNÜMLER

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň