Dürli aýratynlyklar we özleşdirilip bilinýän ýangyç şlangy birleşdirijisi

Gysga düşündiriş:

Materiallary gowy saýlamak:alýumin garyndysy.

Önüm öndürmek: Seresaplyk, mehaniki güýç, gowy işleýiş öndürijiligi, ýokary hilli.

Aýratyn aýratyn hyzmat: Dürli aýratynlyklar zerurlyklara, tekiz ýüzüne, ýeňil agramyna, amatly sökülmegine we ýygnalmagyna we amatly ulanylyşyna görä düzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Komponentiň görkezilmegi

4

Turbany birleşdirmek

Kebşirlenenturba bogunygtybarly baglanyşyk, ýokary basyşa garşylyk, temperatura garşylygy, gowy möhürlenmegi we gaýtalanmagy, amatly gurnama we tehniki hyzmat, ygtybarly we ygtybarly iş we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir. Kebşirlenen turba bogun üç bölekden durýar: bogun bedeni, ferrule we hoz.Ferrule we hoz ýeňi polat turbadaky bogun bedenine salynanda we hoz berkidilende, ferrulyň öň tarapynyň daşky tarapy bogun bedeniniň konus ýüzüne laýyk gelýär we içki gyrasy deň derejede dişlenýär. täsirli möhür emele getirmek üçin bökdençsiz polat turba.Onda poslama garşylyk, ýokary basyşa garşylyk, ýönekeý gurnama we çydamlylyk aýratynlyklary bar.

Kebşirlenen turba bogunyny gurmaga üns

1. Polat turbanyň ujunda içki we daşarky ýüzler birneme zaýalanýar.

2. Polat turbany taýýarlamak amaly we takyk sowuk çekilen polat turba bolmaly.

3. Bilelikdäki guramanyň gurnama täsirini üpjün etmek üçin ilki bilen gurnama işleri geçirilmelidir.

4. Polat turbanyň uzynlygynyň bardygyny barlaň we deslapky gurnamany tamamlaň.

5. Ferrula az mukdarda ýag çalyň we tersine gurulmadygyna göz ýetiriň.

6. hozy birleşdirilen bedene nurbat bilen nurbatlaň we gurnama işleri tamamlandy.

Biz hakda

Jiangsu Jinluo New Material Technology Co., Ltd. tarapyndan öndürilen turba birleşmesi täze dizaýn, çalt gurnama we süýşmek ýok.Kompaniýa esasan tehnologiýa gözlegleri we ösüşi, polimer şlangy we termoplastiki kompozit demir turba pudagynda tehnologiýa geçirmek, ýarym taýýar polimer şlangy, polimer örtükli lenta, polimer ýumşak gap we termoplastiki kompozit demir turba öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. satuw, uzakdaky suw üpjünçilik turbageçirijisiniň dizaýny we gurluşygy, turba bogunlary, ýangyn enjamlarynyň satuwy;umumy tehnika we enjamlary öndürmek we satmak, rezin we plastmassa önümleri satmak, öz-özüňi dolandyrmak we her dürli harytlaryň we tehnologiýa import we eksport işiniň wekili.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň